• Onze school1

  Kwaliteitsvol onderwijs

 • Onze school 2

  Handelen met zorg

 • Onze school3

  Gelijke onderwijskansen

 • Onze school

  Onze school sinds 1853

De GOK-werking op het Sint-Jozefinstituut Wetteren wordt gegarandeerd en georganiseerd door de GOK-leerkrachten die hiervoor uren ter beschikking hebben binnen hun opdracht. Zij stippelen de visie uit en zetten de projecten op. Essentieel is echter dat de werking en de visie schoolbreed gedragen worden. Een nauwe samenwerking en frequent overleg met de schoolleiding, vakcollega’s en pedagogische raad liggen dan ook voor de hand.

Aan het begin van deze GOK-cyclus werd op basis van de noden van onze school en de bevindingen van het korps gekozen voor volgende GOK-thema’s :

 • Diversiteit (alle graden)
 • Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden (1ste graad) 
 • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen (2e/3e graad) 

Naast de thematische indeling van de GOK-werking, kunnen we deze ook indelen in twee basisluiken, enerzijds een projectmatig luik, dat toegespitst is op de graden (1 en 2/3), anderzijds een overkoepelend ondersteuningsinitiatief over de graden heen.

Omdat GOK er moet zijn voor alle leerlingen (en niet alleen voor diegene die voldoen aan de GOK-indicatoren), werkten we een aantal projecten uit waar al onze leerlingen baat bij hebben :

Diversiteit
 • Klasuur in elke klas van de eerste graad (leerlingen stimuleren om conflicten zelf op een constructieve manier op te lossen, leren leren, organiseren van schoolwerk, dialoog en groepsvorming …)
 • Initiatieven ter bevordering van het taalplezier: leeskoffers en placemats in de studierefter.
 • Leerlingcontacten (houding, taalgebruik, omgang met anderen …)
Preventie en remediëring
 • Huistaakklas
 • Hulpkaarten, materiaalboxen in de B-gang (1e graad).
 • Voorbereiding op de examenperiode in het 1e jaar (met focus op examenplanning)
 • Vast remediëringsmoment voor elke leerkracht
 • Streven naar motiverende rapportcommentaar
 • Studiekeuzebegeleiding in 1A, het 2e, 4e en 6e jaar
 • Individuele ondersteuning bij leerlingen met diverse problematieken.
 • Leerlingcontacten (studiehouding, studieproblemen …)

 

Ook de verderzetting van een aantal projecten uit vorige cycli wordt gewaarborgd, zoals de talentennamiddag in het 1e jaar en het oudercafé.

De GOK-ondersteuning is ontstaan vanuit het besef dat een gedifferentieerde aanpak door de vakleerkracht niet steeds voldoende efficiënt kan inspelen op de grote ondersteuningsbehoefte van specifieke leerlingen. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen die door een gebrekkige kennis van het Nederlands problemen ondervinden bij het verwerken van talige leerstof of leerlingen die door hun achtergrond of voorgaand schooltraject een basis missen voor een bepaald vak of leerstofonderdeel. Deze leerlingen verdienen extra individuele aandacht. Zowel de GOK-indicatoren als de vakcollega’s binnen de klassenraad reiken hierover de nodige informatie aan.

De GOK-ondersteuning kan verschillende vormen aannemen.

Ondersteuning binnen de klas

 • Individuele ondersteuning, vak- of taalgericht
 • Klassikale ondersteuning
 • Co-teaching

Ondersteuning buiten de klas

 • Individueel of met een beperkt aantal leerlingen
 • Preventief, ondersteunend of remediërend
 • Vak- of taalgericht

 

Belangrijk hierbij is dat overlegd wordt over de behoefte van elke individuele leerling, en dat de leerling ook betrokken wordt bij de organisatie ervan. Het vergt immers ook van hem of haar een extra engagement.

Doorheen beide luiken worden de krachtlijnen van onze GOK-werking duidelijk:

GOK wil aan zoveel mogelijk leerlingen maximale kansen geven binnen onze schoolomgeving. De leerling is de sleutelfiguur van onze GOK-werking. De GOK-werking wil aan onze leerlingen de nodige tools, strategieën en hulp aanbieden om ten volle te kunnen groeien, te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd wil GOK aan de leerling ook een bepaalde verantwoordelijkheid geven. Zo worden leerlingen van het 2e jaar ingeschakeld bij de infosessie over de examenperiode in het 1e jaar en is het engagement van de leerlingen essentieel om de GOK-ondersteuning (luik B) te doen slagen.

GOK wil ook een verbindende functie hebben tussen alle andere partijen die bij de school betrokken zijn:

 • GOK wordt niet alleen gedragen door het korps, maar wil ook ondersteunend werken voor de vakcollega’s. Het ondersteuningsinitiatief bevordert bovendien het overleg en de samenwerking tussen collega’s.
 • De schoolleiding is nauw betrokken bij het GOK-overleg en engageert zich om op organisatorisch vlak de ideale omstandigheden te creëren om een efficiënte GOK-werking te garanderen.
 • Met verschillende initiatieven wil GOK ook de ouders betrekken bij het schoolleven. Zo wordt er een GOK-café georganiseerd en zijn de ouders ook welkom op de talentennamiddag van het 1ste jaar.
 • De leerlingen hebben via de leerlingenraad hun inbreng binnen de GOK-werking. Zij kunnen bepaalde initiatieven aanbrengen en zaken zoals welbevinden en studiebetrokkenheid worden ook opgevolgd.