• Troeven

    Onze troeven: zorg en kwaliteit

  • Troeven 2

    Onze troeven: zorg en kwaliteit

  • Onze school

    Onze school sinds 1853

Wij willen jou op onze school opvoeden tot een gelukkige en succesvolle volwassene. Daarvoor begeleiden we je in het ontwikkelen van een realistisch en positief zelfbeeld. De basiswaarden respect, vriendelijkheid en bereidheid om je in te zetten voor de medemens en de maatschappij zijn de pijlers van onze omgang met elkaar en met de wereld.

Na een uitgebreid onthaal train je in de eerste graad je sociale vaardigheden tijdens de "leefsleutel"-activiteiten. Zo leer je samen een hechte groep vormen en je weerbaar opstellen t.o.v. je omgeving.

Deze activiteiten lopen door in de 2de en 3de graad via lessenpakketten en meerdaagse projecten rond middelengebruik, relatiebekwaamheid, gezondheid en andere actuele thema's.

Ook via de leerlingenraden en de schoolraad kun je als leerling meewerken aan een beter schoolklimaat.

De leerplannen van onze beide studiegebieden, Handel en Informatica en Welzijn en zorg, worden regelmatig geactualiseerd om jonge mensen optimaal voor te bereiden op hun professionele toekomst. Het lerarenteam volgt de nieuwe ontwikkelingen op de voet. Zowel als je wilt doorstromen naar het hoger onderwijs als wanneer je rechtstreeks op de arbeidsmarkt terechtkomt, ben je optimaal voorbereid.

Een uitgebreid computerpark, goed uitgeruste vaklokalen en eigentijds didactisch materiaal ondersteunen het  onderwijs van ons dynamisch team van vakspecialisten.

Wij werken intens aan de (vakoverschrijdende) eindtermen, o.a. via projecten en we zorgen voor levendig, actueel onderricht met het accent op groepswerk en zelfstandig werk.

Met 'leren leren' besteden we aandacht aan een efficiënte studiemethode. Vooral in de eerste graad kiezen we voor kleinere klasgroepen zodat leerkrachten meer aandacht kunnen besteden aan jouw individuele studievorderingen. Bovendien zorgt het 'Gelijke Onderwijskansen'(GOK)beleid voor een extra stimulans. Indien nodig kan je na afspraak bijlessen volgen bij verschillende vakleerkrachten.

In de eerste en tweede graad kan je naar de huiswerkklas, als je nood hebt aan individuele ondersteuning bij je persoonlijk werk.

 

Wij willen jou inspireren in je groei naar christelijke volwassenheid: naar geloof, evenwicht, eerbied voor de ander, vrijheid en verantwoordelijkheid. De werkgroep schoolpastoraal verzorgt bezinningsmomenten en steunt met acties een aantal projecten in de derde en vierde wereld.